Bezpłatna dostawa od 200 zł 

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU KERICHOGOLD.PL


 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym KERICHOGOLD.PL prowadzony jest przez Karolinę Wieczorek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ECOMPANY KAROLINA WIECZOREK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252772526, REGON 381927575.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego KERICHOGOLD.PL.

§ 2

DEFINICJE

1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ECOMPANY KAROLINA WIECZOREK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5252772526, REGON 381927575.

3. Klient – każdy podmiot, zarówno konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jak i osoba prawna, posiadająca osobowość prawną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym KERICHOGOLD.PL, za pośrednictwem, którego Klient może składać Sprzedającemu oferty do zawarcia umowy sprzedaży Towarów, prezentowanych przez Sprzedającego w Sklepie.

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów, oferowanych w Sklepie, ze Sprzedawcą.

8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy oraz płatności.

9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta spośród oferowanych w sklepie, Produkty do zakupu, wyposażony w funkcję ustalenia i modyfikacji Produktów w Koszyku, w szczególności poprzez zmianę ilości włożonych do Koszyka Produktów, bądź przez ich usunięcie z Koszyka.

10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

12. Dzień roboczy – każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: Macierzysz Sławęcińska 14, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kerichogold.pl.

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 78 1140 2004 0000 3202 8101 0771.

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe są przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Produkty sprzedawane są̨ wyłącznie konsumentom w ilościach detalicznych. Oferta KERICHOGOLD.PL kierowana jest do osób, które są̨ w wieku umożliwiającym im zdolność́ do czynności prawnych.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Do podanych cen Produktów należy doliczyć koszt przesyłki. Paczki dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

§ 5

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2.1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.
 2.2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli Klient życzy sobie fakturę oraz jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
2.3. Wyrażenie zgody, przez zaznaczenie odpowiedniego pola, przed finalizacją Zamówienia, na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia, w celu realizacji obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie.
 2.4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.
  2.6. Opłacić zamówienie przez dostępny w Sklepie system płatności Blue Media S.A albo przez przelew tradycyjny na konto bankowe podane w § 3 punkcie 3. Regulaminu.

§ 6

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu.
  1.1. Przesyłka kurierska.
  1.2. Paczkomat InPost.

2. Klient może skorzystać z następującej metody płatności:
  2.1. Płatność elektroniczna 
   2.1.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590
   2.1.2. Dostępne formy płatności

Karty płatnicze: Visa | Visa Electron | Mastercard | MasterCard Electronic | Maestro
   2.1.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   2.1.4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
   2.1.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Karty płatnicze dostępne przy płatności to Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 2.2. Płatność przez przelew tradycyjny na konto bankowe podane w § 3 punkcie 3. Regulaminu.

3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 7

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.

5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Konsument powinien przesłać na swój koszt zwracany Produkt w oryginalnym opakowaniu i w nienaruszonym stanie oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o woli zwrotu zakupionego Produktu na adres Sprzedawcy.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.

4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną, poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

6.1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  6.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem kosztów dostawy Produktów.
  6.3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6.7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Wyłączenia prawa odstąpienia od Umowy:
 7.1. W przypadku produktów, które nie nadają̨ się̨ do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny albo których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu.
 7.2. W przypadku produktów nieodwracalnie zmieszanych lub połączonych z innymi produktami po doręczeniu.

§ 9

REKLAMACJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. W treści reklamacji należy zawrzeć co najmniej zwięzły opis wady najlepiej ze zdjęciem, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, jego adres do korespondencji, numer Zamówienia, którego dotyczy reklamacja, datę nabycia Produktu, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania towaru.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

6. Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w kolorach Produktów wyświetlanych na monitorze Klienta z ich rzeczywistym kolorem.

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 683 ze zm.), ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

  1. 4. W przypadku jakichkolwiek pytań Sprzedawca prosi o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kerichogold.pl.
  2. 5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem na podstawie niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze polubownej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl